Vilkår og betingelser for Recipe-Post

Ikrafttrædelsesdato: 1. april 2024

Velkommen til Recipe-Post, som du finder på recipe-post.com. Ved at gå ind på vores hjemmeside accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og alle gældende love og regler, og du accepterer, at du er ansvarlig for at overholde alle gældende lokale love. Hvis du er uenig i nogen del af vilkårene, må du ikke få adgang til webstedet.

1. Brug licens

 • Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialet (information eller e-bog) på Recipe-Posts hjemmeside til personlig, ikke-kommerciel, midlertidig visning. Dette er tildeling af en licens, ikke en overdragelse af ejendomsret, og under denne licens må du ikke:
  • ændre eller kopiere materialet;
  • bruge materialet til ethvert kommercielt formål eller til enhver offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel);
  • forsøge at dekompilere eller reverse engineer ethvert værktøj indeholdt på Recipe-Posts hjemmeside;
  • fjerne enhver ophavsretlig eller anden ejendomsretlig anmærkning fra materialet; eller
  • overføre materialet til en anden person eller “spejle” materialet på en anden server.
 • Denne licens ophører automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger og kan opsiges af Recipe-Post til enhver tid. Når du ophører med at se disse materialer, eller når denne licens ophører, skal du destruere alt downloadet materiale i din besiddelse, uanset om det er i elektronisk eller trykt format.

2. Ansvarsfraskrivelse

Materialerne på Recipe-Posts hjemmeside leveres på et “som det er”-grundlag. Recipe-Post giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, og fraskriver sig hermed alle andre garantier, herunder, uden begrænsning, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendom eller anden krænkelse af rettigheder.

3. Begrænsninger

Under ingen omstændigheder er Recipe-Post eller dets leverandører ansvarlige for skader (inklusive, uden begrænsning, skader på grund af tab af data eller fortjeneste eller på grund af forretningsafbrydelse), der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge materialerne på Recipe-Posts websted, selvom Recipe-Post eller en autoriseret repræsentant for Recipe-Post er blevet underrettet mundtligt eller skriftligt om muligheden for en sådan skade.

4. Nøjagtighed af materialer

Materialet på Recipe-Posts hjemmeside kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Recipe-Post garanterer ikke, at noget af materialet på hjemmesiden er nøjagtigt, komplet eller aktuelt. Recipe-Post kan til enhver tid foretage ændringer i materialet på sin hjemmeside uden varsel. Recipe-Post forpligter sig dog ikke til at opdatere materialet.

5. Links

Recipe-Post har ikke gennemgået alle de websteder, der er knyttet til dets websted, og er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne linkede websteder. Inkluderingen af et link betyder ikke, at Recipe-Post støtter webstedet. Brug af et sådant linket websted sker på brugerens egen risiko.

6. Ændringer

Recipe-Post kan revidere disse servicevilkår for sin hjemmeside til enhver tid uden varsel. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af den til enhver tid gældende version af disse servicevilkår.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår, bedes du kontakte os. her .